Algemene voorwaarden Valencia Voetbalkamp

 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

1.2 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Valencia Voetbalkamp.

1.3 “Inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de internetsite “www.valenciavoetbalkamp.nl” van Valencia Voetbalkamp.

1.4 “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Valencia Voetbalkamp aangaat.

1.5 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Valencia Voetbalkamp en Opdrachtgever ter zake van één of meer door Valencia Voetbalkamp ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

1.6 “Deelnamekosten”: de totale som van de door Valencia Voetbalkamp – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Valencia Voetbalkamp gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten betreffende Valencia Voetbalkamp.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Valencia Voetbalkamp uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Valencia Voetbalkamp daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Valencia Voetbalkamp zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via de site heeft ingevuld, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt en het formulier heeft verstuurd.

3.3 Bij aanmelding via het internet is er sprake van 2 dagen bedenktijd i.v.m. aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.

 1. Betaling

4.1 Bankoverschrijving in termijnen

Valencia Voetbalkamp biedt de mogelijkheid via bankoverschrijving te betalen. In de bevestigingsmail ontvangt u alle informatie over de betalingen en rekening gegevens.

4.2 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.

4.3 Bij niet tijdige betaling behoudt Valencia Voetbalkamp zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

 1. Instructies en gedragsregels

5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Valencia Voetbalkamp ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Valencia Voetbalkamp nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Valencia Voetbalkamp in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan Valencia Voetbalkamp van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

 1. Aansprakelijkheid van Valencia Voetbalkamp

6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Valencia Voetbalkamp aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld Valencia Voetbalkamp – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf Valencia Voetbalkamp, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

6.2 Valencia Voetbalkamp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Valencia Voetbalkamp bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

6.3 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Valencia Voetbalkamp beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

 1. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Valencia Voetbalkamp en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.

7.2 Opdrachtgever zal Valencia Voetbalkamp vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

 1. Overmacht/Wijziging/Annulering Valencia Voetbalkamp

8.1 Indien Valencia Voetbalkamp door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Valencia Voetbalkamp gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden. De opdrachtgever kan in deze kiezen uit een andere locatie of 100% van het inschrijfgeld retour.

8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 50% van het maximaal aantal deelnemers per evenement.

 1. Annulering door Opdrachtgever

9.1 Bij elke inschrijving wordt € 12,50 annuleringsverzekering in rekening gebracht. Deze verzekering zorgt ervoor dat opdrachtgever verzekerd is om (gedeeltelijk) geld terug te krijgen in het geval dat de opdrachtgever moet annuleren.

9.2 Bij annulering van de Overeenkomst voor een Valencia Voetbalkamp wordt per Deelnemer het volgende bedrag in rekening gebracht:

* €12,50 administratiekosten, wanneer de annulering is ontvangen is tot 14 dagen voor aanvang van het evenement.

* € 25,00 administratiekosten, waarbij de annulering binnen 14 dagen voor het evenement ontvangen is.

* € 50,00 mocht de deelnemer vanwege een blessure tijdens de eerste dag afhaken van het Valencia Voetbalkamp.

* Bovendien wordt de kledingset in rekening gebracht voor €39,95. Deze is gratis op te halen bij het voetbalkamp of kan worden verstuurd. De verzendkosten (€6,95 Nederland / €9,00 België) worden in rekening gebracht voor de opdrachtgever.

 1. Overige bepalingen / selectie Valencia Voetbalkamp

10.1 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor opgave van de juiste kledingmaat. Kleding ruilen is niet meer mogelijk tijdens het Valencia Voetbalkamp.

Deelnemer verklaart dat hij/zij gezond is en geen medische indicatie heeft om niet verantwoord deel te nemen.

De groepsindeling geschiedt op basis van leeftijd en het opgegeven niveau bij de aanmelding.

Mocht de deelnemer worden geselecteerd voor deelname aan het bezoek (3 dagen) in Valencia, vraagt Valencia CF een eigenbijdrage van € 75,00 voor lokale belastingen en verzekeringen. De deelnemer in Valencia mag max. 3 begeleiders meenemen. Kosten hiervan zijn voor eigen rekening, Valencia CF Nederland verzorgt de reis en tickets etc.

 1. Kortingscode voorwaarden

Met ingang van 1 december 2020 zijn de couponcode-voorwaarden vervangen door deze kortingscode-voorwaarden. Overal waar ‘kortingscode’ staat kan ook ‘couponcode’ worden gelezen.

Kortingscodes door Valencia Voetbalkamp

Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van kortingscodes die je worden aangeboden door Valencia Voetbalkamp. Door gebruik te maken van Valencia Voetbalkamp kortingscodes ga je akkoord met deze voorwaarden.

11.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die worden aangeboden door Valencia Voetbalkamp.

11.2 Voor digitale kortingscodes geldt in veel gevallen dat deze zijn gekoppeld aan een e-mailadres.

11.3 De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.

11.4 Kortingscodes uitgegeven door Valencia Voetbalkamp kun je gebruiken voor aankopen bij Valencia Voetbalkamp.

11.5 Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.

11.6 Je kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. Je kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.

11.7 Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.

11.8 Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).

11.9 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.

11.10 Per bestelling kun je maximaal 1 kortingscode inwisselen.

11.11 De kortingscode kan wel gecombineerd worden met andere kortingsacties, zoals Early-Bird Korting en/of gratis shirtbedrukking.

Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van kortingscodes of problemen bij het invoeren, neem dan contact met ons op.